MP3 Skype Recorder 4.47

MP3 Skype Recorder 4.47

Alexander Nikiforov – 5,5MB – Shareware –
Free MP3 Skype Recorder. This program is distributed absolutely free and has no functional limitations. It is the program must have for everybody who is using Skype to make business calls, especially if you are a SOHO. Making call could cost nothing to you, but the information and conversation itself could be invaluable for you, your business and your reputation. Recording calls is simple step to be on a safe side.
Skype Call Recorder sits in a system tray and automatically starts recording when you making or answering a call. It could record separately simultaneous calls, and correctly recording conferences. Conversations are stored in popular and compact mp3 format with chosen bitrate. You can easily play, copy or email conversation records.
Main features of MP3 Skype Recorder:
- Free and no functional limitations
- Automatic recording calls and conferences
- Compact and popular audio mp3 format for conversation recordings
- Mono, Stereo and Joint Stereo audio format
- Changeable bitrate
- Seamless and easy installation and Skype integration
- Simple user interface

Tổng quan

MP3 Skype Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Alexander Nikiforov.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MP3 Skype Recorder là 4.47, phát hành vào ngày 17/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/07/2009.

MP3 Skype Recorder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,5MB.

MP3 Skype Recorder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MP3 Skype Recorder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có MP3 Skype Recorder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Alexander Nikiforov
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại